Mise

Jsme otevřeným společenstvím lidí, jejichž cílem je zprostředkování původního Buddhova učení v rámci nepřetržité tradice od historického Buddhy po současnost. Za tímto účelem pořádáme krátkodobé a dlouhodobé meditační kurzy vedené českými učiteli Dhammy, vydáváme odbornou literaturu a provozujeme Centrum všímavosti v Brně.

Stanovy spolku
Dhammarama, z.s.
1. Název a sídlo spolku
1.1. Název spolku je: Dhammarama, z.s.
(dále jen „Spolek“)
1.2. Sídlem Spolku je Brno.
2. Poslání a cíle Spolku
2.1. Posláním Spolku je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických a právnických osob zajímajících se o teorii a praxi Buddhova učení.
2.2. Cílem Spolku je:
a) Nabízet členům Spolku i zájemcům z řad veřejnosti příležitost kontaktu s tradiční praxí Buddhova učení, označovanou jako theravádový buddhismus;
b) Nabízet tento kontakt a rozvíjení individuální praxe a dovedného zvládání každodenního života členům Spolku i veřejnosti v pravidelně se scházejících skupinách a při vícedenních organizovaných setkáních;
c) pomocí přednáškové a vydavatelské činnosti přispívat k rozvíjení meditační praxe a prohloubení znalostí buddhistické psychologie členů spolku i veřejnosti a tím ke zvýšení etické a spirituální úrovně společnosti;
d) vybudovat meditační centrum nebo klášter jakožto základnu pro výuku a praxi Buddhova učení etického zvládání života ve vztahu k členům Spolku i navenek.
3. Hlavní a vedlejší činnost Spolku
3.1. Hlavní činností Spolku je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je Spolek založen.
3.2. Vedle hlavní činnosti může Spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, přičemž účelem této vedlejší činnosti musí být podpora hlavní činnosti Spolku nebo hospodárné využití spolkového majetku.
4. Členství ve Spolku
4.1. Ve Spolku existuje řádné členství (řádný člen) (dále jen „Řádný člen“) a čestné členství (čestný člen) (dále jen „Čestný člen“).
4.2. Členem Spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby. Podmínkou členství je souhlas se stanovami Spolku vyjádřený v přihlášce.
4.3. Právnická osoba, která se chce stát členem Spolku, určí konkrétní fyzickou osobu, která bude za tuto právnickou osobu jednat. Tato fyzická osoba bude vedena v seznamu členů.
4.4. O přijetí uchazeče za Řádného člena Spolku rozhoduje výbor Spolku na základě přihlášky. Řádné členství ve Spolku vzniká dnem, kdy je žadateli o členství doručeno kladné rozhodnutí o jeho přijetí za člena Spolku.
4.5. Valná hromada Spolku může rozhodnout o udělení čestného členství. Čestné členství ve Spolku vzniká dnem, kdy valná hromada doručí osobě rozhodnutí o udělení čestného členství za předpokladu, že již dříve tato osoba udělila souhlas s čestným členstvím. Pokud tento souhlas chybí, vzniká osobě čestné členství ve Spolku až dnem, kdy doručí Spolku svůj souhlas s udělením čestného členství.
4.6. Členství ve Spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
4.7. Členství ve Spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení;
b) zrušením právnické osoby, která je členem;
c) smrtí člena;
d) rozhodnutím o vyloučení člena;
e) nezaplacením členského příspěvku v souladu se stanovami.
4.8. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků, darů, finančních či jiných příspěvků ani jiného finančního vyrovnání, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
5. Práva a povinnosti členů
5.1. Řádný člen má zejména právo:
a) podílet se na činnosti Spolku;
b) účastnit se jednání valné hromady, podávat valné hromadě návrhy a o návrzích na zasedání valné hromady hlasovat;
c) volit do orgánů Spolku a být volen do orgánů Spolku, přičemž právo být volen nenáleží členovi spolku, který není plně svéprávný;
d) být informován o činnosti Spolku, pokud se nejedná o důvěrné informace a skutečnosti, jejichž vyzrazení by mohlo poškodit Spolek;
e) účastnit se aktivit, které Spolek vyvíjí;
f) obracet se na orgány Spolku s návrhy, podněty, připomínkami a stížnostmi a požádat o jejich vyjádření;
g) nahlížet do dokladů o hospodaření Spolku.
5.2. Čestný člen má stejná práva jako Řádný člen s výjimkou práva být volen do výboru.
5.3. Řádný člen má zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy Spolku a plnit usnesení orgánů Spolku;
b) podílet se na plnění cílů Spolku;
c) řádně pečovat o svěřený majetek Spolku;
d) dodržovat mlčenlivost o důvěrných informacích Spolku;
e) sdělovat výboru změnu svých údajů uvedených v seznamu členů;
f) zdržet se jednání, které by bylo v rozporu se zájmy Spolku nebo poškozovalo dobré jméno Spolku;
g) přispívat k fungování Spolku podle svých možností (např. účastí na aktivitách Spolku, organizací těchto aktivit, poskytnutím daru či finančního příspěvku);
h) řádně a včas platit členské příspěvky, pokud tuto povinnost stanoví výbor.
5.4. Čestný člen má stejné povinnosti jako Řádný člen s výjimkou povinnosti uvedené v odst. 5.3. písm. g) stanov (přispívat k fungování Spolku podle svých možností) a písm. h) stanov (platit členské příspěvky).
6. Členské příspěvky
6.1. Výbor může stanovit povinnost Řádným členům zaplatit členský příspěvek. V rámci toho Výbor stanoví výši, splatnost a způsob zaplacení členského příspěvku.
6.2. Neurčí-li výbor jinak, je členský příspěvek splatný do 30 dní od okamžiku, kdy povinnost zaplatit členský příspěvek Řádnému členovi vznikla.
6.3. Pokud Řádný člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Výborem dodatečně ve výzvě k zaplacení, zaniká Řádnému členovi jeho členství uplynutím této dodatečné přiměřené lhůty.
7. Seznam členů
7.1. Výbor vede v elektronické, popř. i písemné podobě, seznam členů, ve kterém se uvádějí následující údaje:
a) v případě fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou či poštovní adresu pro doručování a popř. telefonní číslo a dále druh členství;
b) v případě právnické osoby název, IČO, jméno a příjmení osoby zastupující právnickou osobu ve Spolku, její kontaktní telefonní číslo a e-mailovou či poštovní adresu pro doručování a dále druh členství.
7.2. Zápis nových členů do seznamu členů provádí pověřený člen výboru, a to bez zbytečného odkladu od vzniku členství. Pověřený člen výboru poznačí do seznamu členů rovněž datum zápisu.
7.3. Výmaz členů ze seznamu členů provádí pověřený člen výboru, a to bez zbytečného odkladu od zániku členství.
7.4. Pokud o to bývalý člen Spolku požádá, obdrží od Spolku potvrzení, že jeho údaje byly ze seznamu členů vymazány, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.
7.5. Do seznamu členů má právo nahlížet každý člen Spolku na základě žádosti doručené kterémukoliv členu výboru.
8. Vyloučení člena Spolku
8.1. Výbor Spolku může rozhodnout o vyloučení člena Spolku, který závažně porušil povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po ústní či písemné výzvě Spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť závažnou újmu.
8.2. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen Spolku v ústní či písemné formě (včetně e-mailu či jiných prostředků komunikace na dálku). V návrhu člen uvede okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení.
8.3. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.
8.4. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu Spolku, ledaže:
a) byl osobně přítomen zasedání výboru, na kterém se rozhodlo o jeho vyloučení, přičemž osobní účastí vyloučeného člena se rozumí i distanční účast s využitím prostředků elektronické komunikace (např. aplikace určené k videohovorům) a/nebo
b) vyloučenému členu Spolku byla doručena před rozhodnutím o vyloučení výzva k vyjádření, zda má zájem být nadále členem Spolku, a vyloučený člen se k této výzvě do 30 dnů ode dne jejího odeslání na jeho poslední známou e-mailovou či poštovní adresu nevyjádřil.
8.5. Člen má právo do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout v písemné formě výboru na adresu sídla, aby valná hromada přezkoumala rozhodnutí o jeho vyloučení. Pokud není rozhodnutí o vyloučení doručováno z důvodů uvedených v odst. 8.4. stanov, potom běží lhůta 15 dnů od zasedání výboru, na kterém se rozhodlo o vyloučení. Výbor má povinnost svolat valnou hromadu v přiměřené lhůtě od doručení návrhu tak, aby mohl být návrh projednán. Valná hromada zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám. Rozhodnutí o vyloučení člena může valná hromada zrušit i v jiných odůvodněných případech.
9. Orgány Spolku
9.1. Orgány Spolku jsou:
a) valná hromada;
b) výbor.
10. Valná hromada
10.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
10.2. Do působnosti valné hromady patří zejména:
a) změna stanov Spolku;
b) rozhodování o udělení čestného členství;
c) volba a odvolávání členů výboru;
d) rozhodování o dlouhodobých cílech Spolku a strategickém směřování Spolku;
e) schvalování zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření, rozpočtu a účetní závěrky Spolku;
f) přezkum rozhodnutí o vyloučení člena Spolku;
g) rozhodování o zrušení a likvidaci Spolku.
10.3. Právo účasti na valné hromadě má každý člen Spolku. Členové se valné hromady účastní osobně (právnické osoby prostřednictvím svého zástupce uvedeného v seznamu členů) nebo prostřednictvím zmocněnců jednajících na základě plné moci. Osobní účastí na valné hromadě se rozumí i distanční účast s využitím prostředků elektronické komunikace (např. aplikace určené k videohovorům).
10.4. Valnou hromadu svolává výbor nejméně jedenkrát do roka. Výbor svolá zasedání valné hromady vždy, když o to požádá alespoň jedna třetina členů Spolku nebo tři členové výboru Spolku, a to nejpozději do třiceti dnů od doručení této žádosti výboru. Nesvolá-li výbor zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení žádosti, může ten, kdo žádost podal, svolat zasedání valné hromady na náklady Spolku sám; odst. 10.6. stanov se použije obdobně, přičemž o formě zasedání a podrobnostech jejího konání rozhodne svolavatel.
10.5. Zasedání valné hromady svolá výbor vhodným způsobem nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky na zasedání valné hromady musí být zřejmé místo, čas a program zasedání.
10.6. Výbor může rozhodnout, že se konkrétní zasedání valné hromady bude konat za fyzické přítomnosti členů Spolku, distančním způsobem s využitím prostředků elektronické komunikace nebo kombinovaně. V případě konání zasedání valné hromady distančním způsobem nebo kombinovaně výbor stanoví prostředky elektronické komunikace, způsob hlasování a další podrobnosti konání zasedání a rozešle členům Spolku údaje nezbytné k distanční účasti na valné hromadě v rámci pozvánky na příslušné zasedání valné hromady.
10.7. Se souhlasem všech členů Spolku se valná hromada může konat i bez dodržení postupu a lhůt, které vyplývají z odst. 10.5. stanov.
10.8. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti nadpolovičný většiny Řádných členů Spolku. Nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada, svolá výbor náhradní valnou hromadu na jiný vhodný den.
10.9. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, valná hromada rozhoduje prostou většinou všech přítomných členů Spolku. Ve věcech dle odst. 10.2. písm. a) stanov [změna stanov Spolku] nebo písm. g) [zrušení a likvidace Spolku] rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů Spolku. Každý člen Spolku má jeden hlas.
10.10. Valná hromada může přijímat svá rozhodnutí také mimo zasedání (per rollam). V takovém případě rozešle výbor členům Spolku návrh rozhodnutí spolu s podklady potřebnými pro jeho posouzení nebo s údajem, kde jsou uveřejněny, a to na adresu sídla/bydliště člena Spolku (případně korespondenční adresu, liší-li se od sídla nebo bydliště) nebo na jeho kontaktní e-mail, které jsou uvedeny v seznamu členů, a zároveň stanoví lhůtu, ve které se mají členové Spolku vyjádřit k návrhu rozhodnutí. Tato lhůta nesmí být kratší než 14 dní. Výbor zároveň stanoví i způsob, jakým se mají členové k návrhu rozhodnutí vyjádřit (e-mailem odeslaným z kontaktního e-mailu člena Spolku vedeného v seznamu členů, korespondenčně na adresu sídla Spolku nebo jiným způsobem dle volby výboru). K platnosti hlasování se vyžaduje jednoznačné vyjádření člena ke znění návrhu rozhodnutí s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina členů Spolku. Ve věcech dle odst. 10.2. písm. a) stanov [změna stanov Spolku] nebo písm. g) [zrušení a likvidace Spolku] je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví dvoutřetinová většina členů Spolku. Výbor oznámí členům Spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování per rollam, a pokud bylo rozhodnutí přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého rozhodnutí.
10.11. Pověřený člen výboru zahájí zasedání valné hromady a zajistí volbu předsedy zasedání a zapisovatele valné hromady. Zapisovatel zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady nejpozději do 30 dnů od jejího konání. Zapisovatel předloží předsedovi zasedání koncept zápisu ze zasedání bez zbytečného odkladu od jejího konání, předseda zápis zkontroluje a vrátí k případnému dopracování zapisovateli. Výbor odpovídá za řádné vyhotovení zápisu. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky valná hromada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis musí obsahovat také podpis zapisovatele a předsedy zasedání. Zápis ze zasedání valné hromady bude v elektronické podobě zpřístupněn všem členům Spolku.
11. Výbor
11.1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem Spolku.
11.2. Výbor řídí činnost Spolku a rozhoduje o všech záležitostech Spolku, nejsou-li stanovami svěřeny do působnosti jiných orgánů.
11.3. Do působnosti výboru patří zejména:
a) koordinace a řízení činnosti Spolku;
b) rozhodnutí o přijetí uchazeče za řádného člena Spolku;
c) stanovení povinnosti Řádným členům zaplatit členský příspěvek, jeho výši, splatnost a způsob zaplacení;
d) rozhodnutí o vyloučení člena Spolku;
e) rozhodnutí o rozdělení funkcí mezi jednotlivé členy výboru;
f) kooptování členů výboru;
g) předkládání návrhů na zasedání valné hromady;
h) zpracování podkladů pro zasedání valné hromady;
i) vedení účetnictví, příprava účetní závěrky a zprávy o hospodaření Spolku;
j) předkládá valné hromadě zprávy o činnosti Spolku;
k) navrhování rozpočtu Spolku;
l) provádění zápisů a změn v seznamu členů;
m) jmenování likvidátora Spolku.
11.4. Výbor má 3 až 7 členů podle rozhodnutí orgánu příslušného k volbě. Členové výboru jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
11.5. Funkční období členů výboru je 1 rok. Nedojde-li ke konci funkčního období ke zvolení nového výboru valnou hromadou, prodlužuje se funkční období stávajících členů výboru až do okamžiku, kdy dojde k volbě nových členů výboru. Pokud dojde k volbě alespoň tří členů výboru, zaniká tím funkční období všech dosavadních členů výboru.
11.6. Neklesl-li počet členů výboru zvoleného na poslední valné hromadě, na které volba probíhala, pod polovinu, mohou zbývající členové výboru kooptovat náhradní členy až do nejbližšího zasedání valné hromady. Pro kooptaci je nutná shoda všech zbývajících členů výboru.
11.7. Spolek navenek zastupují členové výboru. Při právním jednání, které Spolek zavazuje k plnění v hodnotě 90 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo vyšší a zároveň nižší než 200 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a to jednorázově nebo kumulativně za dvanáct měsíců trvání závazku (nebo ekvivalentu v korunách českých či jiné měně dle kurzu vyhlášeném Českou národní bankou ke dni předcházejícímu dni uskutečnění právního jednání), zastupují Spolek alespoň dva členové výboru společně. Při právním jednání, které Spolek zavazuje k plnění v hodnotě 200 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo vyšší, a to jednorázově nebo kumulativně za dvanáct měsíců trvání závazku (nebo ekvivalentu v korunách českých či jiné měně dle kurzu vyhlášeném Českou národní bankou ke dni předcházejícímu dni uskutečnění právního jednání), zastupuje Spolek alespoň většina členů výboru společně. Při ostatních právních jednáních zastupuje Spolek kterýkoliv člen výboru samostatně.
11.8. Výbor se schází dle potřeby Spolku, nejméně však jednou za 6 měsíců.
11.9. V případě ustavujícího zasedání nově zvoleného výboru svolá jeho zasedání kterýkoliv jeho člen bez zbytečného odkladu od zasedání valné hromady, která tento výbor zvolila. Výbor na svém ustavujícím zasedání zvolí člena výboru, který bude pověřen ke svolávání dalších zasedání výboru.
11.10. Zasedání výboru svolá pověřený člen výboru kdykoliv dle svého uvážení nebo na návrh kteréhokoliv člena výboru nejméně 14 dnů před jeho konáním. V případě souhlasu všech členů výboru lze výbor svolat i v libovolné kratší lhůtě před jeho konáním. Z pozvánky bude patrné místo, čas a program zasedání. Program zasedání lze dodatečně doplnit či upravovat. Pozvánka na zasedání může být i v ústní nebo elektronické formě.
11.11. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Členové výboru se zasedání účastní osobně (právnické osoby prostřednictvím svého zástupce uvedeného v seznamu členů) nebo prostřednictvím zmocněnců jednajících na základě plné moci. Osobní účastí na zasedání výboru se rozumí i distanční účast s využitím prostředků elektronické komunikace (např. aplikace určené k videohovorům).
11.12. Každý člen výboru má jeden hlas. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Nastane-li rovnost hlasů, hlasování se opakuje. Pokud i při opakovaném hlasování nastane rovnost hlasů, bude věc předložena k rozhodnutí valné hromadě.
11.13. Člen výboru, který předsedá zasedání výboru nebo jím pověřený člen výboru, pořídí ze zasedání výboru zápis bez zbytečného odkladu po skončení zasedání. Ze zápisu musí být patrné, o čem výbor jednal, jaké rozhodnutí výboru bylo přijato a jak jednotliví členové výboru hlasovali. Ten, kdo zápis pořídil, zpřístupní zápis v elektronické podobě všem členům výboru bez zbytečného odkladu po jeho pořízení.
11.14. Každý člen Spolku má právo na informaci o tom, jak jednotliví členové výboru na zasedání hlasovali. Tuto informaci sdělí výbor příslušnému členu Spolku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy byla žádost o informaci doručena kterémukoliv členu výboru.
11.15. Výbor si může vytvářet poradní orgány, do kterých může přizvat členy Spolku nebo i externí poradce.
12. Prostředky na činnost Spolku
12.1. Spolek financuje svoji činnost zejména z příspěvků, subvencí, darů, odkazů, výtěžků ze svých akcí, vydavatelské a případně další hospodářské činnosti.
13. Zánik Spolku
13.1. Spolek zaniká:
a) rozhodnutím valné hromady;
b) pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci.
13.2. Rozhodne-li valná hromada o zrušení Spolku s likvidací, provede jeho majetkové vypořádání likvidátor, kterého pověří provedením likvidace výbor Spolku za podmínek stanovených zákonem.
14. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
14.1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy Spolku.
14.2. Stanovy je možné měnit jen rozhodnutím valné hromady Spolku.
14.3. Ve věcech neupravených stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
14.4. Stanovy nabývají účinnosti dnem následujícím po dni konání valné hromady Spolku, na které byly schváleny, tj. nabývají účinnosti dnem 20.3.2023. Stanovy nahrazují v plném rozsahu poslední účinné znění stanov.

stáhnout